Câu hỏi:

15/01/2024 251

Cho E là hợp chất hữu cơ mạch hở được tạo từ axit cacboxylic và ancol, có công thức phân tử C5H8O3. Từ E thực hiện sơ đồ các phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol):

(1) E + NaOH → X + Y

(2) X + HCl → Z + NaCl

(3) Y + 2Z xt, t° T + 2H2O

Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó Y có phản ứng cộng với HCl tạo một sản phẩm duy nhất, Z có phản ứng tráng bạc.

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất E là hợp chất hữu cơ tạp chức

(b) Chất X là đồng đẳng của axit axetic.

(c) Chất Y có khả năng hòa tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường.

(d) E và Y đều có khả năng tham gia phản ứng cộng Br2.

(e) Trong phân tử chất T có 8 nguyên tử hidro.

Số phát biểu đúng là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Z tráng bạc nên Z là HCOOH Þ X là HCOONa.

Y + HCl tạo sản phẩm duy nhất nên Y có C=C và đối xứng

Þ Y là HOCH2-CH=CH-CH2OH

E là HCOO-CH2-CH=CH-CH2OH

T là HCOO-CH2-CH=CH-CH2-OOCH

(a) Đúng, E có chức este và ancol.

(b) Sai, X thuộc loại muối, không nằm trong dãy của CH3COOH.

(c) Sai, Y có 2−OH không kề nhau nên không phản ứng với Cu(OH)2.

(d) Đúng, E và Y đều có C=C nên đều cộng Br2.

(e) Đúng, T là C6H8O4.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số nguyên tử cacbon có trong một phân tử peptit GlyAlaGly là

Xem đáp án » 15/01/2024 10,495

Câu 2:

Cho các phát biểu sau:

(a) CO không khử được MgO thành Mg.

(b) Hỗn hợp Na, Ba tan hoàn toàn trong nước dư.

(c) Miếng gang để trong không khí ẩm có xảy ra ăn mòn điện hóa.

(d) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư tác dụng với Al2(SO4)3 thu được hỗn hợp kết tủa.

(e) Có thể dùng Na2CO3 để làm mềm nước cứng.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 15/01/2024 3,080

Câu 3:

Ở trạng thái cơ bản, số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

Xem đáp án » 15/01/2024 1,830

Câu 4:

Khi đun nóng trong dung dịch H2SO4 đặc dư, sắt tác dụng với H2SO4 tạo muối nào sau đây?

Xem đáp án » 15/01/2024 1,163

Câu 5:

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong phân tử tripeptit mạch hở có 3 liên kết peptit.

(b) Dầu, mỡ sau khi rán, có thể được dùng để tái chế thành nhiên liệu.

(c) Trong công nghiệp, tinh bột được dùng để sản xuất bánh kẹo, glucozơ, hồ dán.

(d) Poli(vinyl clorua) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

(e) Dung dịch anilin không làm đổi màu phenolphtalein.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 15/01/2024 1,162

Câu 6:

Hòa tan hỗn hợp gồm Mg và MgCO3 trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng, sau phản ứng thu được hỗn hợp X gồm 2 khí (tỉ khối của X so với H2 là 22). Hỗn hợp X gồm

Xem đáp án » 15/01/2024 1,072

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 15/01/2024 906

Bình luận


Bình luận