Câu hỏi:

16/07/2019 18,256

Thủy  phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 90% , thu được sản phẩm chứa 10,8 gam glucozơ. Giá trị của m là:

Trả lời:

Đáp án A

Saccarozơ → Glucozơ + Fructozơ

0,06          ← 0,06 mol

Do H = 90% nên:

msaccarozơ = 0,06.3240,9=22,8 gam  

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là

Xem đáp án » 16/07/2019 21,480

Câu 2:

Cho 5 lít dung dịch HNO3 68% (D = 1,4 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư thu được m kg thuốc súng không khói(xenlulozơ trinitrat), biết hiệu suất phản ứng đạt 90%. Giá trị m gần nhất

Xem đáp án » 16/07/2019 16,488

Câu 3:

Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất mỗi quá trình lên men 85%. Khối lượng ancol thu được là:

Xem đáp án » 16/07/2019 4,509

Câu 4:

Đem pha loãng 389,8 kg ancol thành rượu 40o, dancol etylic = 0,8 g/cm3. Thể tích dung dịch ancol thu được là:

Xem đáp án » 16/07/2019 3,360

Câu 5:

Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic. Hấp thụ hết lượng khí sinh ra vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2, thu được 150 gam kết tủa. Hiệu suất của quá trình lên men đạt 60%. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 16/07/2019 3,035

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »