100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat cơ bản (P5)

  • 9300 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Thủy  phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 90% , thu được sản phẩm chứa 10,8 gam glucozơ. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án A

Saccarozơ → Glucozơ + Fructozơ

0,06          ← 0,06 mol

Do H = 90% nên:

msaccarozơ = 0,06.3240,9=22,8 gam  


Câu 4:

Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic. Hấp thụ hết lượng khí sinh ra vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2, thu được 150 gam kết tủa. Hiệu suất của quá trình lên men đạt 60%. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: nCO2=nCaCO3 = 1,5 mol

C6H12O6 2CO20,75         1,5  mol

Do H = 60% nên:

mC6H12O6=0,75.1800,6=225 gam.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Thanh Bùi

Hay

Bình luận


Bình luận