100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat cơ bản (P3)

  • 8517 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tính chất nào sau đây là không phải của glucozơ?

Xem đáp án

Đáp án C

Glucozơ không tham gia phản ứng thủy phân


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

B sai

+) Thủy phân (xúc tác H+, to ) saccarozơ

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

+) Thủy phân (xúc tác H+, to ) mantozơ

C12H22O11 + H2O → 2C6H12O6 (glucozơ)


Câu 3:

Tinh bột và xenlulozơ khác nhau ở điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

+) Tinh bột và xenlulozơ cùng có công thức tổng quát (C6H10O5)n  và là polisaccarit

→ chúng có cùng thành phần phân tử và có phản ứng thủy phân → Loại đáp án A, C

+) Cả tinh bột và xenlulozơ đều là những chất không tan trong nước → Loại đáp án B

+) Tinh bột và xenlulozơ khác nhau ở cấu trúc mạch phân tử: Tinh bột gồm nhiều mắt xích α – glucozơ liên kết với nhau tạo thành 2 dạng amilozơ và amilopectin còn xenlulozơ gồm nhiều mắt xích β – glucozơ liên kết với nhau tạo thành mạch kéo dài.


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của xenlulozơ lớn hơn nhiều so với tinh bột.


Câu 5:

Saccarozơ và mantozơ sẽ tạo sản phẩm giống nhau khi tham gia phản ứng:

Xem đáp án

Đáp án D

Saccarozơ và mantozơ sẽ tạo sản phẩm giống nhau khi tham gia phản ứng đốt cháy hoàn toàn: C12H22O11 + 12O2t°12CO2 + 11H2O


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

10 tháng trước

Thanh Bùi

Hay

Bình luận


Bình luận

Tiến Bùi
19:06 - 13/01/2021

câu18: Đáp án B

VJ Trợ giảng Hóa học
10:17 - 27/02/2021

Cảm ơn em. Ad đã cập nhật lại đáp án rồi nhé!