100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat cơ bản (P2)

  • 8518 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Glucozơ không phản ứng được với chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

+) 2C6H12O6 + Cu(OH)2  (C6H11O6)2Cu + 2H2O

+) CH2OH[CHOH]4CHO + H2 CH2OH[CHOH]4CH2OH

+) CH2OH[CHOH]4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

Glucozơ không phản ứng được CH3CHO


Câu 2:

Fructozơ không phản ứng với chất nào trong các chất sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

+) fructozơ glucozơ

→ fructozơ có phản ứng tráng bạc

CH2OH[CHOH]4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

+) CH2OH[CHOH]3-CO-CH2OH + H2CH2OH[CHOH]4CH2OH

+) 2C6H12O6 + Cu(OH)2  (C6H11O6)2Cu + 2H2O

+) Fructozơ không phản ứng với nước brom


Câu 3:

Phản ứng nào sau đây có thể chuyển hóa glucozơ và fructozơ thành một sản phẩm duy nhất? 

Xem đáp án

Đáp án A

+) Glucozơ và fructozơ Phản ứng với H2 với xúc tác Ni, t0 đều tạo thành sobitol (C6H14O6)

CH2OH[CHOH]3-CO-CH2OH + H2 CH2OH[CHOH]4CH2OH

CH2OH[CHOH]4CHO + H2 CH2OH[CHOH]4CH2OH

+) glucozơ phản ứng được với dung dịch brom còn fructozơ thì không → B sai

+) khi phản ứng với Cu(OH)2 là tính chất đặc trưng của ancol đa chức → glucozơ vẫn còn nhóm chức CHO, còn fructozơ vẫn còn nhóm chức CO → không thể chuyển hóa thành 1 sản phẩm duy nhất → C sai


Câu 4:

Gốc glucozơ và gốc fructozơ trong phân tử saccarozơ liên kết với nhau qua nguyên tử

Xem đáp án

Đáp án D

Gốc glucozơ và gốc fructozơ trong phân tử saccarozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi (SGK lớp 12 cơ bản – trang 27).


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

A sai vì tinh bột không tan trong nước lạnh và bị trương lên trong nước nóng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

10 tháng trước

Thanh Bùi

Hay

Bình luận


Bình luận