Câu hỏi:

15/08/2019 9,053

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Trả lời:

Chọn đáp án D

+ NaCl và HI thì không phải bàn cãi chúng là chất điện ly mạnh.

+ AgCl là các muối không tan thôi nhưng AgCl vẫn tan rất ít ở một nồng độ và nhiệt độ xác định nào đó. Tuy số lượng phân tử AgCl tan là rất ít nhưng khi tan trong nước tất cả chúng đều phân li hoàn toàn thành các ion có thể xem AgCl là chất điện li mạnh.

+ HF là 1 chất điện li yếu vì bán kính của Flo bé khoảng cách giữa 2 nguyên tử H và F rất bé + độ âm điện của F rất lớn nên khả năng phân li của HF rất kém Chọn D

Video trực tiếp gần đây Lớp 11

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập hợp các ion nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch?

Xem đáp án » 15/08/2019 16,786

Câu 2:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 15/08/2019 12,494

Câu 3:

Phương trình ion thu gọn: Ca2+ + CO32- → CaCO3 là của phản ứng xảy ra giữa cặp chất nào sau đây?

(1) CaCl2 + Na2CO3                        (2) Ca(OH)2 + CO2

(3) Ca(HCO3)2 + NaOH                  (4) Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3

Xem đáp án » 15/08/2019 5,577

Câu 4:

Chất nào sau đây thuộc loại điện li mạnh?

Xem đáp án » 15/08/2019 4,550

Câu 5:

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Xem đáp án » 15/08/2019 3,621

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »