125 câu lý thuyết Sự điện li cực hay có lời giải chi tiết (P1)

  • 10002 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

+ NaCl và HI thì không phải bàn cãi chúng là chất điện ly mạnh.

+ AgCl là các muối không tan thôi nhưng AgCl vẫn tan rất ít ở một nồng độ và nhiệt độ xác định nào đó. Tuy số lượng phân tử AgCl tan là rất ít nhưng khi tan trong nước tất cả chúng đều phân li hoàn toàn thành các ion có thể xem AgCl là chất điện li mạnh.

+ HF là 1 chất điện li yếu vì bán kính của Flo bé khoảng cách giữa 2 nguyên tử H và F rất bé + độ âm điện của F rất lớn nên khả năng phân li của HF rất kém Chọn D


Câu 2:

Dãy các chất nào sau đây đều là các chất không điện ly?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Xem đáp án

Đáp án A

Các dung dịch kiềm như LiOH, KOH, Ba(OH)2, NaOH đều là những chất điện li mạnh


Câu 4:

Chất nào sau đây thuộc loại điện li mạnh?

Xem đáp án

Đáp án B

A. CH3COOH CH3COO + H+  là chất điện li yếu.

B. NaCl → Na+ + Cl  là chất điện li mạnh.

C. C2H5OH không phải là chất điện li.

D. H2O H+ + OH  là chất điện li yếu.


Câu 5:

Trong các cặp chất dưới đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong một dung dịch?

Xem đáp án

Đáp án D

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau:

+ Chất kết tủa.

+ Chất điện li yếu.

+ Chất khí.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

4 năm trước

Khôi Vũ Đăng

Bình luận


Bình luận