125 câu lý thuyết Sự điện li cực hay có lời giải chi tiết (P3)

  • 10039 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Có các dung dịch: KNO3, Cu(NO3)2, FeCl3, AlCl3, NH4Cl. Chỉ dùng hóa chất nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên?

Xem đáp án

Chọn A vì KNO3 không có hiện tượng; Cu(NO3)2 tạo kết tủa Cu(OH)2 màu xanh; FeCl3 tạo kết tủa Fe(OH)3 màu nâu đỏ; AlCl3 tạo kết tủa Al(OH)3 keo trắng sau đó tan còn NH4Cl tạo khí NH3 mùi khai.


Câu 2:

Cho các chất: HCl, H2O, HNO3, HF, KNO3, CH3COOH, H2S, Ba(OH)2. Số chất điện li yếu là

Xem đáp án

Chất điện li yếu gồm axit yếu, bazơ yếu, H2O và muối HgCl2, Hg(CN)2 => Chọn D: H2O, HF, CH3COOH, H2S.


Câu 4:

Dãy gồm các chất có thể cùng tồn tại trong 1 dung dịch là:

Xem đáp án

Chọn A.


Câu 5:

Cho phương trình phản ứng: 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O. Phương trình ion rút gọn của phản ứng trên là

Xem đáp án

Chọn A.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

4 năm trước

Khôi Vũ Đăng

Bình luận


Bình luận