125 câu lý thuyết Sự điện li cực hay có lời giải chi tiết (P4)

  • 5598 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phương trình phản ứng: Ba(OH)2 + 2HCl BaCl2 + 2H2O có phương trình ion rút gọn là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Phương trình phân tử: Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O.

Phương trình ion đầy đủ: Ba2+ + 2OH + 2H+ + 2Cl → Ba2+ + 2Cl + 2H2O.

Phương trình ion rút gọn: H+ + OH → H2O.


Câu 2:

Cho các ion sau: Al3+, Fe2+, Cu2+, Ag+, Ca2+. Chiều giảm tính oxi hóa của các ion trên là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Ta có: Ca2+/Ca > Al3+/Al > Fe2+/Fe > Cu2+/Cu > Ag+/Ag.

tính oxi hóa: Ag+ > Cu2+ > Fe2+ > Al3+ > Ca2+


Câu 3:

Cho phản ứng: Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O. Phương trình ion thu gọn của phản ứng trên là

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có phản ứng: Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O.

Û PT ion là: Mg(OH)2 + 2H+ + 2Cl → Mg2+ + 2Cl + 2H2O.

PT ion thu gọn là: Mg(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + 2H2O.


Câu 4:

Chất nào sau đây không là chất điện li?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Phương trình rút gọn Ba2+ + SO42– → BaSOtương ứng với phương trình phân tử nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

1 năm trước

Khôi Vũ Đăng

Bình luận


Bình luận