125 câu lý thuyết Sự điện li cực hay có lời giải chi tiết (P5)

  • 5597 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Nhận xét nào sau đây về quá trình điện phân dung dịch Na2SO4 là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

► Na₂SO₄ tạo bởi ion Na⁺ và SO₄²⁻, dễ thấy cả 2 ion đều không bị khử trong dung dịch

⇒ điện phân dung dịch Na₂SO₄ thực chất là điện phân H₂O  

||⇒ Tức vai trò của Na₂SO₄ chỉ làm tăng độ dẫn điện (Do phân li ra các ion dẫn điện) 

hay làm giảm điện trở của bình điện phân ⇒ tăng hiệu suất điện phân H₂O ||► A đúng

● Do quá trình chỉ là điện phân H₂O: 2H₂O → 2H₂↑ + O₂↑ ⇒ không sinh ra chất tan, các khí đều không tan hoặc ít tan trong H₂O || Mặt khác, số mol Na₂SO₄ không đổi nhưng Vdd thay đổi (do V(H₂O) giảm) ⇒ [Na₂SO₄] tăng ||► B sai

● Dung dịch thu được chỉ có Na₂SO₄ ⇒ không hòa tan được Al₂O₃ ||► C sai  

● HO bị điện phân ở cả 2 cực không sinh ra H hay OH nên pH dung dịch không đổi ||► D sai


Câu 2:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Nước tự nhiên có chứa những ion nào dưới đây thì được gọi là nước cứng có tính vĩnh cửu?

Xem đáp án

Đáp án D

Nước cứng vĩnh cửu không thể chứa HCO3 được.

Loại A B và C


Câu 5:

Một mẫu nước có chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3, Cl . Mẫu nước trên thuộc loại

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

1 năm trước

Khôi Vũ Đăng

Bình luận


Bình luận