Câu hỏi:

15/08/2019 3,557

Dãy các chất nào sau đây đều là các chất không điện ly?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập hợp các ion nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch?

Xem đáp án » 15/08/2019 95,284

Câu 2:

Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 15/08/2019 76,901

Câu 3:

Phương trình ion thu gọn: Ca2+ + CO32- → CaCO3 là của phản ứng xảy ra giữa cặp chất nào sau đây?

(1) CaCl2 + Na2CO3                        (2) Ca(OH)2 + CO2

(3) Ca(HCO3)2 + NaOH                  (4) Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3

Xem đáp án » 15/08/2019 47,367

Câu 4:

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Xem đáp án » 15/08/2019 34,892

Câu 5:

Trong các cặp chất dưới đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong một dung dịch?

Xem đáp án » 15/08/2019 33,640

Câu 6:

Dung dịch axit mạnh H2SO4 0,1M có:

Xem đáp án » 15/08/2019 31,814

Câu 7:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 15/08/2019 24,099

Bình luận


Bình luận