Câu hỏi:

22/03/2020 1,501

Cho các phát biểu sau:

(1). Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn.

(2). Sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa chất béo là axit béo và glixerol.

(3). Trong công nghiệp có thể chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn.

(4). Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối.

(5). Phương pháp thường dùng để điều chế este của ancol là đun hồi lưu ancol với axit hữu cơ có H2SO4 đặc xúc tác.

(6). Lipit là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có số chẵn nguyên tử cacbon (khoảng từ 12 đến 24C), không phân nhánh

(7). Phân tử saccarozơ không còn nhóm OH hemiaxetal nên không có khả năng chuyển thành dạng hở.

(8). Các chất béo có thể tồn tại ở thể rắn hoặc lỏng ở điều kiện thường.

Số phát biểu đúng là?

Trả lời:

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các phát biểu sau:

(a). Chất béo được ứng dụng trong sản xuất mì sợi, đồ hộp.

(b). Chất béo là este ba chức của glixerol với các axit béo.

(c). Chất béo chưa được sử dụng đến trong cơ thể con người được tích lũy trong các mô mỡ.

(d). Thủy phân chất béo trong môi trường axit ta thu được muối và glixerol.

Tổng số phát biểu chính xác là:

Xem đáp án » 22/03/2020 4,660

Câu 2:

Câu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 22/03/2020 3,835

Câu 3:

Cho các phát biểu sau về este.

(a). Các este đơn chức đều tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:1.

(b). Chất béo lỏng có khả năng làm nhạt màu dung dịch nước Br2.

(c). Phản ứng thủy phân este trong môi trườn axit luôn thuận nghịch.

(d). Tồn tại este (chỉ có C, H, O) khi đốt cháy cho số mol CO2 nhỏ hơn số mol H2O.

Tổng số phát biểu đúng là?

Xem đáp án » 22/03/2020 3,482

Câu 4:

Cho các phát biểu sau:

(a). Tất cả các este đều tồn tại ở thể lỏng.

(b). Phản ứng giữa este và NaOH là phản ứng một chiều.

(c). Dầu ăn và dầu máy có cùng thành phần nguyên tố.

(d). Các este đều được tạo ra từ axit và ancol tương ứng.

Tổng số phát biểu chính xác là:

Xem đáp án » 22/03/2020 3,306

Câu 5:

Hãy chọn nhận định đúng:

Xem đáp án » 22/03/2020 2,908

Câu 6:

Trong các chất: propen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl été. Số chất có khả năng làm mất màu nước brom là

Xem đáp án » 22/03/2020 2,896

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »