Câu hỏi:

01/05/2020 8,706

Oxi hóa hoàn toàn 1,5 gam hợp chất hữu cơ X, thu được 0,224 lít N2 và 0,896 lít CO2 (các khí đều đo ở đktc) và 0,9 gam H2O. Khối lượng nguyên tố oxi trong 1,5 gam X là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây thuộc loại chất hữu cơ ?

Xem đáp án » 01/05/2020 25,841

Câu 2:

Mục đích của phân tích định lượng chất hữu cơ

Xem đáp án » 01/05/2020 11,808

Câu 3:

Oxi hóa hoàn toàn 6 gam chất hữu cơ X, thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Khối lượng nguyên tố oxi trong 6 gam X là

Xem đáp án » 01/05/2020 10,576

Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu cơ X ( C, H, O ) cần vừa đủ 6,72 lít O2 (đktc), thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Thành phần phần trăm khối lượng oxi trong X là

Xem đáp án » 01/05/2020 7,805

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ X ( C, H, O ). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch CaOH2 dư. Sau thí nghiệm , thu được 10 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,8 gam so với dung dịch CaOH2 ban đầu. Thành phần phần trăm khối lượng oxi trong X là

Xem đáp án » 01/05/2020 7,802

Câu 6:

Đốt cháy hoàn toàn 8,2 gam hợp chất hữu cơ X, thu được 3,36 lít CO2 (đktc), 5,3 gam Na2CO3 và 2,7 gam H2O. Khối lượng nguyên tố oxi trong 8,2 gam X là

Xem đáp án » 01/05/2020 7,313

Bình luận


Bình luận