Câu hỏi:

04/05/2020 217

Nitơ có số oxi hóa âm trong hợp chất với nguyên tố nào sau đây ?

Video trực tiếp gần đây Lớp 11

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Amophot là hỗn hợp các muối 

Xem đáp án » 04/05/2020 813

Câu 2:

Khi nhiệt phân, dãy muối rắn nào dưới đây đều sinh ra một khí duy nhất ?

Xem đáp án » 04/05/2020 478

Câu 3:

Đem nung các chất sau: KNO3, NH4NO3, NH4NO2, NH4Cl, BaHCO32, AgNO3, NH4CO3, FeCO3, CuNO32. Số chất khí (không kể hơi nước) thu được là

Xem đáp án » 04/05/2020 472

Câu 4:

Phản ứng nào sau đây không xảy ra ?

Xem đáp án » 04/05/2020 457

Câu 5:

Cho 2,3 gam Na vào 200 ml dung dịch NH42SO4 1M. Đun nóng thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án » 04/05/2020 405

Câu 6:

Dãy chuyển hóa dưới đây không thực hiện được ?

Xem đáp án » 04/05/2020 367

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »