Câu hỏi:

16/09/2019 8,973

Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Chọn mạch chính là mạch chứa nối đôi dài nhất ( 5C)

Đánh số sao cho gần nối đôi nhất ( từ phải sang)

X có tên gọi 3- metylpent-2-en. Đáp án C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân của C4H8

Xem đáp án » 16/09/2019 207,195

Câu 2:

Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân anken ?

Xem đáp án » 16/09/2019 152,742

Câu 3:

Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?

Xem đáp án » 16/09/2019 102,506

Câu 4:

Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?

Xem đáp án » 16/09/2019 64,025

Câu 5:

Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây ?

Xem đáp án » 16/09/2019 61,162

Câu 6:

Có bao nhiêu anken ở thể khí (đktc ) mà khi cho mỗi anken đó tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất ?

Xem đáp án » 16/09/2019 60,143

Câu 7:

Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2; CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3;

CH3-C(CH3)=CH-CH2; CH2=CH-CH2-CH=CH2; CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH3;

CH3-C(CH3)=CH-CH2-CH3; CH3-CH2-C(CH3)=C(C2H5)-CH(CH3)2; CH3-CH=CH-CH3.

Số chất có đồng phân hình học là

Xem đáp án » 16/09/2019 47,542

Bình luận


Bình luận