Câu hỏi:

15/05/2020 1,748

Câu có nội dung đúng là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào có ở thường biến nhưng không có ở đột biến?

Xem đáp án » 15/05/2020 9,895

Câu 2:

Yếu tố "Giống" trong sản xuất nông nghiệp tương đương với:

Xem đáp án » 15/05/2020 8,623

Câu 3:

Biến đổi nào sau đây không phải là sự mềm dẻo kiểu hình?

Xem đáp án » 15/05/2020 3,747

Câu 4:

Tính trạng nào sau đây có mức phản ứng hẹp?

Xem đáp án » 15/05/2020 3,577

Câu 5:

Trong mối quan hệ giữa kiểu gen, kiểu hình và môi trường được ứng dụng vào sản xuất thì kiểu hình được hiểu là:

Xem đáp án » 15/05/2020 3,120

Câu 6:

Thường biến xảy ra mang tính chất:

Xem đáp án » 15/05/2020 2,659

Câu 7:

Nội dung nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 15/05/2020 2,631

Bình luận


Bình luận