Câu hỏi:

16/05/2020 7,600

Đột biến xảy ra trong cấu trúc gen

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

A. Sai. Nếu đột biến gen trội thì sẽ biểu hiện ở trạng thái đồng hợp tử và cả dị hợp tử.

B. Đúng. Đột biến gen cần một số điều kiện mới biểu hiện trên kiểu hình.

C. Sai. Đột biến trội sẽ được biểu hiện ngay trên kiểu hình còn đột biến lặn chỉ được biểu hiện ra kiểu hình ở trạng thái đồng hợp tử.

D. Sai. Đột biến lặn sẽ không được biểu hiện ngay ở cơ thể mang đột biến nếu cơ thể này ở trạng thái dị hợp.

Đột biến xảy ra trong cấu trúc gen biểu hiện ở trạng thái đồng hợp tử (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đột biến thay một cặp nuclêôtit giữa gen cấu trúc có thể làm cho mARN tương ứng

Xem đáp án » 16/05/2020 19,622

Câu 2:

Dạng đột biến điểm làm dịch khung đọc mã di truyền là:

Xem đáp án » 16/05/2020 14,029

Câu 3:

Một gen ở sinh vật nhân thực có chiều dài 5100 Å. Số nuclêôtit loại G của gen là 600. Sau đột biến, số liên kết hiđrô của gen là 3601. Hãy cho biết gen đã xảy ra dạng đột biến nào ? (Biết rằng đây là dạng đột biến chỉ liên quan đến một cặp nuclêôtit trong gen).

Xem đáp án » 16/05/2020 11,785

Câu 4:

Một gen ở sinh vật nhân thực có tổng số nuclêôtit là 3000. Số nuclêôtit loại A chiếm 25% tổng số nuclêôtit của gen. Gen bị đột biến điểm thay thế cặp G – X bằng cặp A – T. Hãy tính tổng số liên kết hiđrô của gen sau đột biến.

Xem đáp án » 16/05/2020 11,100

Câu 5:

Tính chất biểu hiện của đột biến gen chủ yếu là

Xem đáp án » 16/05/2020 7,370

Câu 6:

Điều nào dưới dây không đúng khi nói về đột biến gen?

Xem đáp án » 16/05/2020 4,476

Bình luận


Bình luận