Câu hỏi:

16/05/2020 13,945

Dạng đột biến điểm làm dịch khung đọc mã di truyền là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đột biến thay một cặp nuclêôtit giữa gen cấu trúc có thể làm cho mARN tương ứng

Xem đáp án » 16/05/2020 19,546

Câu 2:

Một gen ở sinh vật nhân thực có chiều dài 5100 Å. Số nuclêôtit loại G của gen là 600. Sau đột biến, số liên kết hiđrô của gen là 3601. Hãy cho biết gen đã xảy ra dạng đột biến nào ? (Biết rằng đây là dạng đột biến chỉ liên quan đến một cặp nuclêôtit trong gen).

Xem đáp án » 16/05/2020 11,725

Câu 3:

Một gen ở sinh vật nhân thực có tổng số nuclêôtit là 3000. Số nuclêôtit loại A chiếm 25% tổng số nuclêôtit của gen. Gen bị đột biến điểm thay thế cặp G – X bằng cặp A – T. Hãy tính tổng số liên kết hiđrô của gen sau đột biến.

Xem đáp án » 16/05/2020 11,057

Câu 4:

Đột biến xảy ra trong cấu trúc gen

Xem đáp án » 16/05/2020 7,537

Câu 5:

Tính chất biểu hiện của đột biến gen chủ yếu là

Xem đáp án » 16/05/2020 7,343

Câu 6:

Điều nào dưới dây không đúng khi nói về đột biến gen?

Xem đáp án » 16/05/2020 4,447

Bình luận


Bình luận