Câu hỏi:

18/05/2020 701

Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất, hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn: 

NH4Cl,MgCl2,FeCl2,AlCl3,CuCl2

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Đánh số thứ tự từng lọ đựng dung dịch mất nhãn. Trích mẫu thử.

- Sử dụng dung dịch NaOH làm thuốc thử

+ Nếu có khí không màu, mùi khai thoát ra → NH4Cl

NH4Cl + NaOH  NH3  + NaCl + H2O

+ Nếu có kết tủa màu trắng xanh, sau đó hóa nâu trong không khí thì chất ban đầu là FeCl2:

        FeCl2 + 2NaOH  FeOH2 +2NaCl

        4FeOH2 + O2 + 2H2O  4FeOH3

+ Nếu có kết tủa màu xanh thì chất ban đầu là CuCl2:

        CuCl2 + 2NaOH  CuOH2 + 2NaCl

+ Nếu có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan khi NaOH dư, chất ban đầu là AlCl3:

        3NaOH + AlCl3  AlOH3 + 3NaCl

        NaOH + AlOH3  NaAlO2 + 2H2O

+ Nếu có kết tủa trắng thì chất ban đầu là MgCl2:

        MgCl2 + 2NaOH  MgOH2 + 2NaCl

⇒ Chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có 8 dung dịch chứa:

NaNO3,MgNO32,FeNO32CuNO32,Na2SO4,MgSO4,FeSO4,CuSO4.

Hãy nêu 2 thuốc thử cần để nhận biết 8 dung dịch trên

Xem đáp án » 18/05/2020 7,331

Câu 2:

Phân biệt 9 chất rắn sau bằng 2 hóa chất tự chọn:

Ag2O,BaO,MgO,MnO2,Al2O3,FeO,Fe2O3,CaCO3,CuO

Hỏi 2 hóa chất đó là gì?

Xem đáp án » 18/05/2020 4,519

Câu 3:

Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất. hãy nhận biết các gọi bột màu đen không nhãn:Ag2O,MnO2, FeO, CuO?

Xem đáp án » 18/05/2020 2,775

Câu 4:

Có 5 gói bột màu tương tự nhau: CuO; FeO; MnO2,Ag2O; (Fe+FeO) có thể dùng dd nào để phân biệt các chất trên?

Xem đáp án » 17/05/2020 1,080

Câu 5:

Hãy dùng một hóa chất để nhận biết 5 lọ hóa chất bị mất nhãn đựng các dung dịch sau:

K2CO3,NH42SO4,MgSO4, Al2SO42,FeCl3

Xem đáp án » 17/05/2020 897

Câu 6:

Chỉ dùng một thuốc thử hãy nhận biết ba chất đựng trong ba bình mất nhãn Al, Al2O3, Mg. 

Xem đáp án » 17/05/2020 709

Bình luận


Bình luận