Nhận biết kim loại và hợp chất của kim loại chọn lọc, có đáp án

  • 1786 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hãy dùng một hóa chất để nhận biết 5 lọ hóa chất bị mất nhãn đựng các dung dịch sau:

K2CO3,NH42SO4,MgSO4, Al2SO42,FeCl3

Xem đáp án

Trích mẫu thử, đánh số thứ tự từ 1 đến 5, sau đó nhỏ dd NaOH vào 5 mẫu thử.

- Trường hợp xuất hiện khí mùi khai bay ra thì chất ban đầu là NH42SO4

2NaOH+NH42SO4Na2SO4+2NH3+2H2O

- Trường hợp xuất hiện kết tủa trắng, chất ban đầu là MgSO4:

MgSO4+2NaOHNa2SO4+MgOH2

- Trường hợp xuất hiện kết tủa keo trắng, tan dần trong dung dịch kiềm dư thì chất ban đầu là Al2SO43

6NaOH+Al2SO432AlOH3+3Na2SO4

NaOH+AlOH3NaAlO2+2H2O

- Trường hợp xuất hiện kết tủa nâu đỏ, chất ban đầu là FeCl3:

FeCl3+3NaOHFeOH3+3NaCl

- Trường hợp không có hiện tượng gì xảy ra là K2CO3.

⇒ Chọn D.


Câu 2:

Chỉ dùng một thuốc thử hãy nhận biết ba chất đựng trong ba bình mất nhãn Al, Al2O3, Mg. 

Xem đáp án

Trích mẫu thử, đánh số từ 1 đến 3, sau đó nhỏ vài giọt NaOH vào 3 mẫu thử.

- Trường hợp có sủi bọt khí, chất rắn tan thì chất ban đầu là Al:

2Al+2NaOH+2H2O2NaAlO2+3H2

- Trường hợp chất rắn tan thì chất ban đầu là Al2O3:

Al2O3+2NaOH2NaAlO2+H2O

- Trường hợp không có hiện tượng gì xảy ra thì chất ban đầu là Mg.

⇒ Chọn C.


Câu 3:

Thuốc thử để nhận biết 3 lọ đựng hỗn hợp dạng bột bị mất nhãn như sau:Al+Al2O3,Fe+Fe2O3,FeO+Fe2O3

Xem đáp án

- Trích mẫu thử, đánh số thứ tự từ 1 đến 3, sau đó cho dd HCl dư vào các mẫu thử, thấy có 2 mẫu tan hoàn toàn và có khí thoát ra là Al+Al2O3,Fe+Fe2O3, có 1 mẫu tan hoàn toàn và không có khí thoát ra là FeO+Fe2O3 → Nhận biết được FeO+Fe2O3

- Trích mẫu thử 2 mẫu chưa nhận biết, đánh số 1, 2, sau đó cho dd NaOH dư vào các mẫu thử, thấy một mẫu tan hoàn toàn và có khí thoát ra đó là Al+Al2O3, mẫu còn lại không có hiện tượng gì là FeO+Fe2O3

PTHH chứng minh

Fe+2HClFeCl2+H2FeO+2HClFeCl2+H2OFe2O3+6HCl2FeCl3+3H2O2Al+6HCl2FeCl3+3H2Al2O3+6HCl2AlCl3+3H2O2Al+2NaOH+2H2O2NaAlO2+3H2Al2O3+2NaOH2NaAlO2+H2O

⇒ Chọn A.


Câu 4:

Có 5 gói bột màu tương tự nhau: CuO; FeO; MnO2,Ag2O; (Fe+FeO) có thể dùng dd nào để phân biệt các chất trên?

Xem đáp án

Trích mẫu thử, đánh số thứ tự từ 1 đến 5, sau đó nhỏ dd HCl vào các mẫu thử:

- Trường hợp tạo dd màu xanh lam là muối của Cu2+, vậy chất đầu là CuO:

CuO+2HClCuCl2+H2O

- Trường hợp tạo dd có màu xanh rất nhạt (có thể không màu) là muối của Fe2+, vậy chất đầu là FeO:

FeO+2HClFeCl2+H2O

- Trường hợp chất rắn bị hòa tan có khí thoát ra, chất ban đầu là (Fe + FeO):

Fe+2HClFeCl2+H2

FeO+2HClFeCl2+H2O

- Trường hợp dung dịch tạo ra có kết tủa màu trắng, thì chất ban đầu là Ag2O

Ag2O+2HCl2AgCl+H2O

- Trường hợp không xảy ra hiện tượng gì là MnO2.

⇒ Chọn A.


Câu 5:

Có 8 dung dịch chứa:

NaNO3,MgNO32,FeNO32CuNO32,Na2SO4,MgSO4,FeSO4,CuSO4.

Hãy nêu 2 thuốc thử cần để nhận biết 8 dung dịch trên

Xem đáp án

Trích mẫu thử đánh thứ tự từ 1 đến 8, cho dd BaCl2 vào các mẫu thử

- Nhóm 1: Tạo kết tủa trắng thì chất ban đầu là 

Mg2SO4,FeSO4,Na2SO4,CuSO4

Nhóm 2: Không có kết tủa thì chất ban đầu là

NaNO3,MgNO3,FeNO3,CuNO3

Cho NaOH vào nhóm 1.

+ Trường hợp tạo kết tủa trắng thì chất ban đầu là MgOH2

MgSO4+2NaOHMgOH2+Na2SO4

+ Trường hợp tạo kết tủa trắng xanh hóa nâu đỏ trong không khí thì chất ban đầu là FeSO4:

FeSO4+2NaOHFeOH2+Na2SO44FeOH2+O2+2H2O4FeOH3

+ Trường hợp tạo kết tủa màu xanh lam là :

CuSO4+2NaOHCuOH2+Na2SO4

+ Trường hợp không có hiện tượng nào xảy ra là Na2SO4.

Cho NaOH vào nhóm 2, hiện tượng tương tự như nhóm 1, giúp ta nhận biết 4 chất nhóm 2.

⇒ Chọn C.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận