Câu hỏi:

17/05/2020 325

Thuốc thử để nhận biết 3 lọ đựng hỗn hợp dạng bột bị mất nhãn như sau:Al+Al2O3,Fe+Fe2O3,FeO+Fe2O3

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Trích mẫu thử, đánh số thứ tự từ 1 đến 3, sau đó cho dd HCl dư vào các mẫu thử, thấy có 2 mẫu tan hoàn toàn và có khí thoát ra là Al+Al2O3,Fe+Fe2O3, có 1 mẫu tan hoàn toàn và không có khí thoát ra là FeO+Fe2O3 → Nhận biết được FeO+Fe2O3

- Trích mẫu thử 2 mẫu chưa nhận biết, đánh số 1, 2, sau đó cho dd NaOH dư vào các mẫu thử, thấy một mẫu tan hoàn toàn và có khí thoát ra đó là Al+Al2O3, mẫu còn lại không có hiện tượng gì là FeO+Fe2O3

PTHH chứng minh

Fe+2HClFeCl2+H2FeO+2HClFeCl2+H2OFe2O3+6HCl2FeCl3+3H2O2Al+6HCl2FeCl3+3H2Al2O3+6HCl2AlCl3+3H2O2Al+2NaOH+2H2O2NaAlO2+3H2Al2O3+2NaOH2NaAlO2+H2O

⇒ Chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có 8 dung dịch chứa:

NaNO3,MgNO32,FeNO32CuNO32,Na2SO4,MgSO4,FeSO4,CuSO4.

Hãy nêu 2 thuốc thử cần để nhận biết 8 dung dịch trên

Xem đáp án » 18/05/2020 7,273

Câu 2:

Phân biệt 9 chất rắn sau bằng 2 hóa chất tự chọn:

Ag2O,BaO,MgO,MnO2,Al2O3,FeO,Fe2O3,CaCO3,CuO

Hỏi 2 hóa chất đó là gì?

Xem đáp án » 18/05/2020 4,500

Câu 3:

Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất. hãy nhận biết các gọi bột màu đen không nhãn:Ag2O,MnO2, FeO, CuO?

Xem đáp án » 18/05/2020 2,754

Câu 4:

Có 5 gói bột màu tương tự nhau: CuO; FeO; MnO2,Ag2O; (Fe+FeO) có thể dùng dd nào để phân biệt các chất trên?

Xem đáp án » 17/05/2020 1,068

Câu 5:

Hãy dùng một hóa chất để nhận biết 5 lọ hóa chất bị mất nhãn đựng các dung dịch sau:

K2CO3,NH42SO4,MgSO4, Al2SO42,FeCl3

Xem đáp án » 17/05/2020 896

Câu 6:

Chỉ dùng một thuốc thử hãy nhận biết ba chất đựng trong ba bình mất nhãn Al, Al2O3, Mg. 

Xem đáp án » 17/05/2020 709

Câu 7:

Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất, hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn: 

NH4Cl,MgCl2,FeCl2,AlCl3,CuCl2

Xem đáp án » 18/05/2020 700

Bình luận


Bình luận