Câu hỏi:

21/05/2020 72,635

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

CH3COOC2H5 là este nên có nhiệt độ sôi thấp nhất.

Lưu ý: Nhiệt độ sôi giảm dần theo dãy sau:

Axit >  ancol >  amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > CxHy

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây khi tác dụng với dung dịch NaOH cho sản phẩm là 1 muối hữu cơ và 2 ancol ?

Xem đáp án » 21/05/2020 17,288

Câu 2:

Số đồng phân của hợp chất hữu cơ có CTPT C3H6O2 có thể tác đụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với kim loại Na là 

Xem đáp án » 21/05/2020 9,421

Câu 3:

Chất nào sau đây khi thuỷ phân trong môi trường axit tạo thành sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc ?

Xem đáp án » 21/05/2020 6,076

Câu 4:

Este nào sau đây khi bị thủy phân cho ra một muối duy nhất và một ancol

Xem đáp án » 21/05/2020 3,491

Câu 5:

Hai chất hữu cơ X và Y đều có khối lượng phân tử bằng 60. Chất X có khả năng phản ứng với Na, NaOH và Na2CO3 Chất Y phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng với Na. CTCT của X và Y lần lượt là

Xem đáp án » 21/05/2020 2,328

Câu 6:

Một loại chất béo chỉ gồm panmitin và stearin. Đun nóng  42,82 kg chất béo trên với NaOH, khối lượng glixerol thu được 4,6 kg. % theo khối lượng của hai trieste trong chất béo trên là:

Xem đáp án » 21/05/2020 1,447

Bình luận


Bình luận