15 Câu trắc nghiệm luyện tập este và chất béo có đáp án

  • 4446 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

CH3COOC2H5 là este nên có nhiệt độ sôi thấp nhất.

Lưu ý: Nhiệt độ sôi giảm dần theo dãy sau:

Axit >  ancol >  amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > CxHy


Câu 5:

Chất nào sau đây khi tác dụng với dung dịch NaOH cho sản phẩm là 1 muối hữu cơ và 2 ancol ?

Xem đáp án

Đáp án D

CH3OOC-COOC2H5 + 2NaOH  CH3OH + C2H5OH  + NaOOC  COONa


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

Mai Diệu

Bình luận


Bình luận