Câu hỏi:

27/05/2020 277

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là / tʃ/ các đáp án còn lại phát âm là /t/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 27/05/2020 511

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 27/05/2020 249

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 27/05/2020 238

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 27/05/2020 203

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 27/05/2020 174

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 27/05/2020 117

Bình luận


Bình luận