Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 4 Phonetics and Speaking có đáp án

  • 1445 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là / tʃ/ các đáp án còn lại phát âm là /t/


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ɔː/ các đáp án còn lại phát âm là /oʊ/


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /i:/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ju/ các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận