Câu hỏi:

27/05/2020 3,549

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: This street is ___________ than that one.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: A

Giải thích: cấu trúc so sánh hơn: more + adj dài + than

Dịch: Con đường này đông đúc hơn con đường kia.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences    

Question: Living in the countryside is ____________ than living in the city.

Xem đáp án » 27/05/2020 6,687

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:Could you show me the way ___________ the temple?

Xem đáp án » 27/05/2020 3,911

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: The cinema is to the left ___________ the art gallery.

Xem đáp án » 27/05/2020 3,485

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences    

Question:A city house is ____________ than a country house.

Xem đáp án » 27/05/2020 2,572

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:This pagoda is ___________ than the palace.

Xem đáp án » 27/05/2020 2,097

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences    

Question: These buildings are built 200 years ago. They’re ____________.

Xem đáp án » 27/05/2020 1,786

Bình luận


Bình luận