Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 4 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 1617 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: This street is ___________ than that one.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: cấu trúc so sánh hơn: more + adj dài + than

Dịch: Con đường này đông đúc hơn con đường kia.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: The cinema is to the left ___________ the art gallery.

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: cấu trúc to the left of: về bên trái

Dịch: Rạp chiếu phim ở phía bên trái của phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:Life in the city is so ___________ that I want to live there forever

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: cấu trúc “be so + adj + that + S V”

exciting: thú vị

Dịch: Cuộc sống thành thị quá thú vị nên tôi muốn sống ở đó mãi mãi


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:My neighborhood is ___________ because of a factory.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: be polluted: bị ô nhiễm

Dịch: Khu vực tôi sống bị ô nhiễm vì một nhà máy.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:There is ___________ statue on the square.

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: a + danh từ đếm được số ít

Dịch: Có một bức tượng ở quảng trường.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

7 tháng trước

Đỗ Ngọc Phương Linh

Bình luận


Bình luận

Mei Ne
20:39 - 05/01/2021

tuyệt