Câu hỏi:

03/06/2020 86,395

Hoà tan một axit vào nước ở 25°C, kết quả là

A. [H+] < [OH-].

B. [H+] = [OH-].

C. [H+] > [OH-].

D. [H+][OH-] > 1.10-14.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Khi hòa tan axit vào nước, dung dịch thu được có môi trường axit nên [H+] > [OH-]

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch của một bazơ ở 25°C có :

A. [H+] = 1.10-7M.

B. [H+] < 1.10-7M.

C. [H+] > 1.10-7M.

D. [H+][OH-] > 10-14.

Xem đáp án » 03/06/2020 114,051

Câu 2:

Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 250 ml dung dịch có pH = 10 ?

Xem đáp án » 03/06/2020 43,252

Câu 3:

Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào :

A. áp suất.

B. nhiệt độ.

C. sự có mặt của axit hoà tan.

D. sự có mặt của bazơ hoà tan.

Xem đáp án » 03/06/2020 25,885

Câu 4:

Có 250 ml dung dịch HCl 0,4M. Hỏi phải thêm bao nhiêu nước vào dung dịch này để được dung dịch có pH = 1,00 ? Biết rằng sự biến đổi thể tích khi pha trộn là không đáng kể.

Xem đáp án » 03/06/2020 8,637

Câu 5:

Nước nguyên chất ở 25°C có nồng độ H+ bằng 1.10-7 mol/l. Hỏi có bao nhiêu phần trăm phân tử H2O phân li ra ion ở nhiệt độ này, biết rằng DH2O = 1 g/ml?

Xem đáp án » 03/06/2020 5,532

Câu 6:

Chỉ dùng thuốc thử phenophtalein, hãy trình bày cách phân biệt ba dung dịch cùng nồng độ mol sau: KOH, HNO3 và H2SO4.

Xem đáp án » 03/06/2020 5,495

Bình luận


Bình luận