Câu hỏi:

05/06/2020 5,109

Lực lượng chính trị nào cầm quyền ở Pháp từ ngày 14/7/1789 đến ngày 10/8/1792?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cách mạng thắng lợi ở Pari và trên cả nước đã đưa phái Lập hiến của tầng lớp đại tư sản lên cầm quyền nhưng Lu-I XVI vẫn được giữ ngôi vua mặc dù không có quyền hành gì

Đáp án cần chọn là: A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nào không phản ánh đúng nội dung của trào lưu Triết học Ánh sáng ở Pháp thế kỉ XVIII?

Xem đáp án » 05/06/2020 9,685

Câu 2:

Điểm giống nhau về bối cảnh bùng nổ của cách mạng tư sản Anh và Pháp là

Xem đáp án » 05/06/2020 8,208

Câu 3:

Cách mạng Pháp phát triển đi lên, đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ là do

Xem đáp án » 05/06/2020 7,251

Câu 4:

“Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mĩ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hòa và dân chủ, kì thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì áp bức thuộc địa” . Nhận định trên của Chủ tịch Hồ Chính Minh đề cập đến hạn chế nào của các cuộc cách mạng tư sản?

Xem đáp án » 15/07/2020 4,594

Câu 5:

Thể chế chính trị của nước Pháp đầu thế kỉ XVIII là

Xem đáp án » 05/06/2020 3,973

Câu 6:

Ngày 10/8/1792 diễn ra sự kiện gì trong tiến trình lịch sử nước Pháp?

Xem đáp án » 05/06/2020 3,888

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »