Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 2 (có đáp án): Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 2)

  • 3274 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Đoạn thơ dưới đây đề cập đến sự kiện nào trong tiến trình cách mạng Pháp (cuối thế kỉ XVIII)?

"Tháng bảy nóng, bụi mờ và nắng ngập
Tất cả Pa-ri nổi dậy tưng bừng
Không gian xanh dội tiếng hát vang lừng
Hồn cách mệnh đã châm ngòi thuốc nổ"

Xem đáp án

Đáp án đúng: A


Câu 2:

Thể chế chính trị của nước Pháp đầu thế kỉ XVIII là

Xem đáp án

Trước cách mạng, Pháp là một nước quân chủ chuyên chế. Nhà vua nắm mọi quyền hành

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cách mạng Pháp phát triển đi lên, đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ là do

Xem đáp án

Đáp án đúng B


Câu 4:

Lực lượng chính trị nào cầm quyền ở Pháp từ ngày 14/7/1789 đến ngày 10/8/1792?

Xem đáp án

Cách mạng thắng lợi ở Pari và trên cả nước đã đưa phái Lập hiến của tầng lớp đại tư sản lên cầm quyền nhưng Lu-I XVI vẫn được giữ ngôi vua mặc dù không có quyền hành gì

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Ý nào không phản ánh đúng nội dung của trào lưu Triết học Ánh sáng ở Pháp thế kỉ XVIII?

Xem đáp án

Đáp án D


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Organ Nam Bình

tạm được

12 tháng trước

Keven

Bình luận


Bình luận