Câu hỏi:

05/06/2020 2,951

Vai trò của quần chúng nhân dân được thể hiện như thế nào trong cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

phát triển của cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII. Cụ thể:

- Ngày 14-7-1789, quần chúng lao động Pa-ri đã phá ngục Ba-xti, mở đầu cho thắng lợi của cách mạng.

- Trước tình hình tổ quốc lâm nguy, phái Lập hiến chần chừ, ngày 10-8-1792, quần chúng nhân dân đứng lên khởi nghĩa lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, xóa bỏ chế độ phong kiến, thiết lập nền cộng hòa, đưa cách mạng phát triển lên một bước cao hơn.

- Trước sự uy hiếp của thù trong giặc ngoài, phái Gi-rông-đanh chỉ lo củng cố quyền lực, ngày 2-6-1793, quần chúng nhân dân lại khởi nghĩa lật đổ phái Gi-rông-đanh, đưa phái Gia-cô-banh lên cầm quyền. Cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao.

Đáp án cần chọn là: B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nào không phản ánh đúng nội dung của trào lưu Triết học Ánh sáng ở Pháp thế kỉ XVIII?

Xem đáp án » 05/06/2020 9,630

Câu 2:

Điểm giống nhau về bối cảnh bùng nổ của cách mạng tư sản Anh và Pháp là

Xem đáp án » 05/06/2020 8,191

Câu 3:

Cách mạng Pháp phát triển đi lên, đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ là do

Xem đáp án » 05/06/2020 7,237

Câu 4:

Lực lượng chính trị nào cầm quyền ở Pháp từ ngày 14/7/1789 đến ngày 10/8/1792?

Xem đáp án » 05/06/2020 5,105

Câu 5:

“Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mĩ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hòa và dân chủ, kì thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì áp bức thuộc địa” . Nhận định trên của Chủ tịch Hồ Chính Minh đề cập đến hạn chế nào của các cuộc cách mạng tư sản?

Xem đáp án » 15/07/2020 4,561

Câu 6:

Thể chế chính trị của nước Pháp đầu thế kỉ XVIII là

Xem đáp án » 05/06/2020 3,965

Câu 7:

Ngày 10/8/1792 diễn ra sự kiện gì trong tiến trình lịch sử nước Pháp?

Xem đáp án » 05/06/2020 3,871

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »