Câu hỏi:

28/07/2020 2,425

Thức ăn của châu chấu là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Thức ăn của châu chấu là chồi và lá cây

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Châu chấu non có hình thái bên ngoài như thế nào?

Xem đáp án » 28/07/2020 66,227

Câu 2:

Thức ăn của châu chấu là

Xem đáp án » 10/05/2020 31,309

Câu 3:

Châu chấu di chuyển bằng cách nào?

Xem đáp án » 28/07/2020 26,889

Câu 4:

Châu chấu hô hấp bằng cơ quan nào?

Xem đáp án » 28/07/2020 16,992

Câu 5:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: "Trong hoạt động hô hấp, châu chấu hít và thải khí thông qua…(1)… ở …(2)…."

Xem đáp án » 28/07/2020 15,049

Câu 6:

 Phát biểu nào sau đây về châu chấu là sai?

Xem đáp án » 10/05/2020 14,715

Câu 7:

Nhận định nào dưới đây nói về hệ tuần hoàn của châu chấu là đúng?

Xem đáp án » 28/07/2020 6,290

Bình luận


Bình luận