Câu hỏi:

28/07/2020 3,870

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: "Châu chấu …(1)…, tuyến sinh dục dạng …(2)…, tuyến phụ sinh dục dạng …(3)…."

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Châu chấu phân tính, tuyến sinh dục dạng chùm, tuyến phụ sinh dục dạng ống.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Châu chấu non có hình thái bên ngoài như thế nào?

Xem đáp án » 28/07/2020 66,249

Câu 2:

Thức ăn của châu chấu là

Xem đáp án » 10/05/2020 31,323

Câu 3:

Châu chấu di chuyển bằng cách nào?

Xem đáp án » 28/07/2020 26,902

Câu 4:

Châu chấu hô hấp bằng cơ quan nào?

Xem đáp án » 28/07/2020 17,010

Câu 5:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: "Trong hoạt động hô hấp, châu chấu hít và thải khí thông qua…(1)… ở …(2)…."

Xem đáp án » 28/07/2020 15,071

Câu 6:

 Phát biểu nào sau đây về châu chấu là sai?

Xem đáp án » 10/05/2020 14,730

Câu 7:

Nhận định nào dưới đây nói về hệ tuần hoàn của châu chấu là đúng?

Xem đáp án » 28/07/2020 6,294

Bình luận


Bình luận