Câu hỏi:

29/07/2020 2,096

Động vật nào dưới đây hô hấp bằng phổi và hệ thống túi khí?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Chim bồ câu hô hấp bằng phổi và hệ thống túi khí

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây là sai?

Xem đáp án » 12/05/2020 3,208

Câu 2:

Cá chép có hệ thần kinh dạng gì?

Xem đáp án » 29/07/2020 1,649

Câu 3:

 Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 12/05/2020 1,493

Câu 4:

Động vật nào dưới đây hô hấp chủ yếu bằng da?

Xem đáp án » 29/07/2020 699

Câu 5:

Trong số các động vật dưới đây, có bao nhiêu động vật chưa có hệ tuần hoàn?

1. Thủy tức

2. Trùng biến hình

3. Hải quỳ

4. Đỉa

5. Giun đất

Số ý đúng là:

Xem đáp án » 29/07/2020 673

Câu 6:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: "Sự tiến hóa của các hệ cơ quan như: hô hấp, thần kinh, sinh dục thể hiện ở sự phức tạp hóa, …(1)… trong tổ chức cơ thể. Sự phức tạp hóa một hệ cơ quan thành nhiều bộ phận khác nhau tiến tới hoàn chỉnh các bộ phận ấy. …(2)… giúp nâng cao chất lượng hoạt động làm cơ thể thích nghi với điều kiện sống trong quá trình tiến hóa."

Xem đáp án » 29/07/2020 398

Bình luận


Bình luận