Câu hỏi:

11/08/2020 3,371

Sản phẩm khi cho photpho tác dụng với oxi dư là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1) | Đề thi Hóa 11 có đáp án

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phản ứng NH3 + HCl  NH4Cl. Vai trò của amoniac trong phản ứng trên?

Xem đáp án » 11/08/2020 14,468

Câu 2:

Cho dung dịch KOH dư vào 150ml dd NH4Cl 1M. Đun nhẹ thu được thể tích khí thoát ra ở (đktc) là

Xem đáp án » 11/08/2020 11,311

Câu 3:

Nitơ đóng vai trò là chất oxi hóa trong phản ứng với

Xem đáp án » 11/08/2020 7,177

Câu 4:

Cho 0,3 mol axit H3PO4 tác dụng với dd chứa 0,4 mol NaOH thì sau phản ứng thu được các muối nào?

Xem đáp án » 11/08/2020 6,127

Câu 5:

Cho 9,6 gam Cu tác dụng hết với dd HNO3 loãng. Thể tích khí NO là sản phẩm khử duy nhất ở đktc thu được là

Xem đáp án » 11/08/2020 5,718

Câu 6:

Phân bón nào sau đây có hàm lượng đạm cao nhất là

Xem đáp án » 11/08/2020 2,436

Bình luận


Bình luận