Câu hỏi:

12/08/2020 1,258

Viet Nam and other ASEAN members always desire that other countries, particularly the major powers, support the ASEAN Community’s ______, its principle of consensus and unity. (Former Prime Minister Nguyen Tan Dung)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Giải thích: role model (n): người tiêu biểu         

central function (n): chức năng trung tâm    

central role (n): vai trò trọng tâm     

middle role (n): vai trò trung gian

Tạm dịch: Việt Nam và các thành viên ASEAN khác luôn mong muốn các nước khác, đặc biệt là các cường quốc lớn, hỗ trợ vai trò trọng tâm của Cộng đồng ASEAN, nguyên tắc đồng thuận và thống nhất của nó. (Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer. The ASEAN Vision 2020 agrees on a shared vision of ASEAN, living in peace_______, and prosperity.

Xem đáp án » 12/08/2020 12,728

Câu 2:

Choose the best answer. The right of every nation is to lead its national existence free from external_______.

Xem đáp án » 12/08/2020 11,015

Câu 3:

The ASEAN Schools Games focus on promoting ASEAN _______ in the youth through school sports

Xem đáp án » 12/08/2020 8,203

Câu 4:

Choose the best answer. The collective will of the nations of Southeast Asia will bind themselves together in friendship and _______.

Xem đáp án » 12/08/2020 3,474

Câu 5:

Choose the best answer. A deeply connected  ________ will surely bring member countries and the region more practical benefits.

Xem đáp án » 12/08/2020 3,035

Câu 6:

Choose the best answer. The discovery of oil brought many benefits to the town.

Xem đáp án » 12/08/2020 799

Bình luận


Bình luận