Câu hỏi:

14/08/2020 282

Choose the best word or phrases to complete the following sentences:

A (An)_______ is someone who develops plans and programs for the use of land. They use planning to create communities, accommodate growth, or revitalize physical facilities in towns, cities, counties, and metropolitan areas.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

architect (n): kiến trúc sư                  

engineer (n): kỹ sư

urban planner (n): nhà quy hoạch đô thị

land planner (n): nhà quy hoạch đất đai

=> A land planner is someone who develops plans and programs for the use of land. They use planning to create communities, accommodate growth, or revitalize physical facilities in towns, cities, counties, and metropolitan areas.

Tạm dịch: Một nhà quy hoạch đất đai là người lập kế hoạch và chương trình cho việc sử dụng đất. Họ sử dụng hoạt động quy hoạch để tạo ra các cộng đồng, phù hợp với tăng trưởng, hoặc hồi sinh các cơ sở vật chất ở các thị trấn, thành phố, quận và khu vực đô thị.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best word or phrases to complete the following sentences:

If you want to raise rents, you have to_____the housing first.

Xem đáp án » 14/08/2020 467

Câu 2:

Choose the best word or phrases to complete the following sentences:

The_____has been destroyed: roads, hospitals, universities, nurseries, schools, businesses.

Xem đáp án » 14/08/2020 380

Câu 3:

Choose the best word or phrases to complete the following sentences:

We are at different stages in this development, and it is important not to become______over this.

Xem đáp án » 14/08/2020 360

Câu 4:

Choose the best word or phrases to complete the following sentences:

The city has been gradually expanding the paths and has been promoting itself as a walkable and ..................community.

Xem đáp án » 14/08/2020 323

Câu 5:

Choose the best word or phrases to complete the following sentences:

Oil, natural gas, and coal are________fuels.

Xem đáp án » 14/08/2020 282

Câu 6:

Find out the ANTONYM of the underlined word from the options below.

The high-speed train link is responsible for one of the biggest urban regeneration projects in the area.

Xem đáp án » 14/08/2020 253

Bình luận


Bình luận