Câu hỏi:

20/08/2020 880

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question. She had only just begun to speak when people started interrupting.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Giải thích: Cấu trúc đảo ngữ: Hardly + trợ động từ + S + V when S + V: Ngay sau khi … thì

Không chọn đáp án B vì không đảo had lên trước chủ ngữ she.

Dịch: Cô ấy chỉ mới bắt đầu nói khi mọi người bắt đầu xen ngang.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question. ‘You should eat lots of fruit so as not to get colds all the time,' said my doctor.

Xem đáp án » 20/08/2020 5,957

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question. I had to lose some weight. I went on a strict diet.

Xem đáp án » 20/08/2020 4,917

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question. 'You should exercise more in order to keep fit,' said Anna.

Xem đáp án » 20/08/2020 4,601

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question. I didn't want to catch a cold. I wore a warm coat and a scarf.

Xem đáp án » 20/08/2020 1,185

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question.  'You will boost your immune system if you exercise regularly,' said Tam.

Xem đáp án » 20/08/2020 1,114

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question. I thought I should ask the doctor about going on a diet. I went to the surgery.

Xem đáp án » 20/08/2020 842

Bình luận


Bình luận