Câu hỏi:

21/08/2020 438

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: 

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1) Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1) 

Vậy A, B, C, D lần lượt là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1) 

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1) 

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1) 

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

Chọn C

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các chất trong hỗn hợp nào sau đây đều tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3?

Xem đáp án » 21/08/2020 2,240

Câu 2:

Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 theo tỉ lệ 1 : 2 về số mol?

Xem đáp án » 21/08/2020 1,896

Câu 3:

Cho m gam propin phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3/ NH3 thấy xuất hiện 1,47 gam kết tủa vàng. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 21/08/2020 1,748

Câu 4:

Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được 1, 2 – đibrombutan?

Xem đáp án » 21/08/2020 253

Câu 5:

Đốt cháy chất nào sau đây cho nCO2=nH2O ?

Xem đáp án » 21/08/2020 235

Câu 6:

Ankan có CTPT C5H12 có bao nhiêu đồng phân?

Xem đáp án » 21/08/2020 223

Bình luận


Bình luận