Đề thi giữa kì 2 Hóa 11 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

  • 3755 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Ankan có CTPT C5H12 có bao nhiêu đồng phân?

Xem đáp án

- Ankan có CTPT C5H12 có 3 đồng phân là n – pentan; 2 – metylbutan; 2,2 – đimetylpropan.

- Chọn đáp án C.


Câu 2:

Các chất trong hỗn hợp nào sau đây đều tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3?

Xem đáp án

- But – 1 – in, propin, axetilen là các ankin có liên kết ba ở vị trí đầu mạch nên tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac.

- Chọn đáp án D.


Câu 3:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: 

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1) Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1) 

Vậy A, B, C, D lần lượt là:

Xem đáp án

 

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1) 

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1) 

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1) 

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

Chọn C

 


Câu 4:

Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được 1, 2 – đibrombutan?

Xem đáp án

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1) 

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

- Chọn đáp án A.


Câu 5:

Đốt cháy chất nào sau đây cho nCO2=nH2O ?

Xem đáp án

- C2H4 là anken, khi đốt cháy sẽ thu được nCO2=nH2O.

- Chọn đáp án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận