Đề thi giữa kì 2 Hóa 11 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

  • 560 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Ankan có CTPT C5H12 có bao nhiêu đồng phân?

Xem đáp án

- Ankan có CTPT C5H12 có 3 đồng phân là n – pentan; 2 – metylbutan; 2,2 – đimetylpropan.

- Chọn đáp án C.


Câu 2:

Các chất trong hỗn hợp nào sau đây đều tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3?

Xem đáp án

- But – 1 – in, propin, axetilen là các ankin có liên kết ba ở vị trí đầu mạch nên tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac.

- Chọn đáp án D.


Câu 3:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: 

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1) Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1) 

Vậy A, B, C, D lần lượt là:

Xem đáp án

 

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1) 

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1) 

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1) 

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

Chọn C

 


Câu 4:

Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được 1, 2 – đibrombutan?

Xem đáp án

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1) 

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

- Chọn đáp án A.


Câu 5:

Đốt cháy chất nào sau đây cho nCO2=nH2O ?

Xem đáp án

- C2H4 là anken, khi đốt cháy sẽ thu được nCO2=nH2O.

- Chọn đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận