Câu hỏi:

31/08/2020 1,347

Choose the best answer to complete the sentence.

My brother is very ________. He’s at least 190 cm.

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Từ vựng: Miêu tả ngoại hình !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tall (adj) cao

High (adj) cao

Long (adj) dài

Height (n) chiều cao

Sau very, chỗ cần điền là một tính từ => loại D

Đối với người, chúng ta dùng cao, chứ không dùng từ dài để miêu tả => loại C

High (cao) sử dụng cho danh từ chỉ vật, chỉ chiều cao vượt trội, tính từ đáy lên đỉnh của nó.

Tall (cao) dùng để chỉ chiều cao của người

=> My brother is very tall. He’s at least 190 cm.

Tạm dịch: Anh tôi rất cao. Anh ấy cao ít nhất 190 cm.

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer to complete the sentence.

Mary is a _______ girl.

Xem đáp án » 31/08/2020 1,177

Câu 2:

Choose the best answer to complete the sentence.

One of my friends has straight hair, and another has wavy hair. But I have _____ hair.

Xem đáp án » 31/08/2020 872

Câu 3:

Choose the best answer to complete the sentence.

My sister is a _____.

Xem đáp án » 31/08/2020 447

Câu 4:

Choose the best answer to complete the sentence.

My father is _______. He likes sport or is good at sport.

Xem đáp án » 31/08/2020 324

Câu 5:

Choose the best answer to complete the sentence.

He is ______. He has a lot of power so that he can lift heavy weights, do hard physical work.

Xem đáp án » 31/08/2020 198

Bình luận


Bình luận