Câu hỏi:

31/08/2020 1,179

Choose the best answer to complete the sentence.

Mary is a _______ girl.

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Từ vựng: Miêu tả ngoại hình !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Beautiful (adj): xinh đẹp                    

Handsome (adj): đẹp trai                   

Prettier (adj): xinh đẹp hơn, so sánh hơn với tính từ kết thúc bằng đuôi –y

=> loại vì ở đây chỉ có một đối tượng                       

Active (adj) năng động

Mạo từ là a => tính từ bắt đầu bằng phụ âm => loại D

Mary là tên nữ => loại B

=> Mary is a beautiful girl.

Tạm dịch: Mary là một cô gái xinh đẹp.

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer to complete the sentence.

My brother is very ________. He’s at least 190 cm.

Xem đáp án » 31/08/2020 1,347

Câu 2:

Choose the best answer to complete the sentence.

One of my friends has straight hair, and another has wavy hair. But I have _____ hair.

Xem đáp án » 31/08/2020 876

Câu 3:

Choose the best answer to complete the sentence.

My sister is a _____.

Xem đáp án » 31/08/2020 447

Câu 4:

Choose the best answer to complete the sentence.

My father is _______. He likes sport or is good at sport.

Xem đáp án » 31/08/2020 324

Câu 5:

Choose the best answer to complete the sentence.

He is ______. He has a lot of power so that he can lift heavy weights, do hard physical work.

Xem đáp án » 31/08/2020 198

Bình luận


Bình luận