Câu hỏi:

31/08/2020 872

Choose the best answer to complete the sentence.

One of my friends has straight hair, and another has wavy hair. But I have _____ hair.

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Từ vựng: Miêu tả ngoại hình !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Long (adj) dài                                                                  

Curly (adj) xoăn                                                                       

Straight (adj) thẳng                           

Black (adj) đen

=> Vì trong vế trước có 2 tính từ chỉ kiểu tóc straight (thẳng) và wavy (gợn sóng), trước vế 2 có từ but (nhưng) nên cần có một tính từ có nghĩa đối ngược => ta dùng curly (xoăn)

=> One of my friends has straight hair, and another has wavy hair. But I have curly hair.

Tạm dịch:

Một người bạn của tôi có mái tóc thẳng, và một người khác có mái tóc gợn sóng. Nhưng tôi có mái tóc xoăn.

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer to complete the sentence.

My brother is very ________. He’s at least 190 cm.

Xem đáp án » 31/08/2020 1,346

Câu 2:

Choose the best answer to complete the sentence.

Mary is a _______ girl.

Xem đáp án » 31/08/2020 1,177

Câu 3:

Choose the best answer to complete the sentence.

My sister is a _____.

Xem đáp án » 31/08/2020 447

Câu 4:

Choose the best answer to complete the sentence.

My father is _______. He likes sport or is good at sport.

Xem đáp án » 31/08/2020 324

Câu 5:

Choose the best answer to complete the sentence.

He is ______. He has a lot of power so that he can lift heavy weights, do hard physical work.

Xem đáp án » 31/08/2020 198

Bình luận


Bình luận