Câu hỏi:

07/09/2020 6,704

Nhận định nào dưới đây về ảnh hưởng của nước đối với quang hợp là không đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là C

Nhận định sai là: C

Nước chỉ cung cấp điện tử và H+, không cung cấp oxi cho sự tổng hợp chất hữu cơ vì O2 đã thoát ra dạng khí

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng về trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo?

(1) Ánh sáng nhân tạo có thể điều chỉnh cường độ để năng suất quang hợp đạt tối đa.

(2) Dùng ánh sáng nhân tạo có thể trồng các cây rau củ cung cấp vào mùa đông.

(3) Trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo có thể giúp con người khắc phục điều kiện bất lợi của môi trường.

(4) Nhà trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo có thể áp dụng sản xuất rau sạch, nhân giống cây bằng phương pháp sinh dưỡng như nuôi cấy mô, tạo cành giâm trước khi đưa ra trồng ở ngoài thực địa

Xem đáp án » 07/09/2020 15,013

Câu 2:

Điểm bão hòa CO2 là thời điểm mà?

Xem đáp án » 07/09/2020 14,092

Câu 3:

Phát biểu nào không đúng khi nói về ảnh hưởng của nước đến quang hợp?

Xem đáp án » 07/09/2020 12,687

Câu 4:

Cường độ quang hợp của thực vật có thể giảm mạnh vào khi nào?

Xem đáp án » 07/09/2020 6,823

Câu 5:

Phát biểu không đúng về ảnh hưởng của các nguyên tố khoáng đối với quang hợp?

Xem đáp án » 07/09/2020 6,130

Câu 6:

Phát biểu không đúng về ảnh hưởng của nhiệt độ đối với quang hợp?

Xem đáp án » 07/09/2020 4,967

Bình luận


Bình luận