Câu hỏi:

09/09/2020 2,901

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Ta có các tính chất của đường sức từ là:

- Qua bất kỳ điểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ được một đường sức từ.

- Qua một điểm trong từ trường ta chỉ có thể vẽ được một đường sức từ, tức là các đường sức từ không cắt nhau.

- Đường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa ở nơi có cảm ứng từ nhỏ.

- Các đường sức từ là những đường cong kín.

=> A, C, D – đúng

B – sai vì đường sức từ là những đường con kín

Đáp án cần chọn là: B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng điện I=1A chạy trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10cm có độ lớn là:

Xem đáp án » 09/09/2020 110,611

Câu 2:

Hai điểm M và N gần một dòng điện thẳng dài. Khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần khoảng cách từ N đến dòng điện. Độ lớn của cảm ứng từ tại M và N là BMBN thì

Xem đáp án » 09/09/2020 102,930

Câu 3:

Hai dây dẫn thẳng, dài song song và cách nhau 10cm trong chân không, dòng điện trong hai dây cùng chiều có cường độ I1=2AI2=5A . Lực từ tác dụng lên 20cm chiều dài của mỗi dây là:

Xem đáp án » 09/09/2020 70,007

Câu 4:

Một dòng điện có cường độ I=5A chạy trong một dây dẫn thẳng, dài. Cảm ứng từ do dòng điện này gây ra tại điểm M có độ lớn B=4.105T. Điểm M cách dây một khoảng:

Xem đáp án » 09/09/2020 41,112

Câu 5:

Tính chất cơ bản của từ trường là:

Xem đáp án » 09/09/2020 16,893

Câu 6:

Hai dây dẫn thẳng song song mang dòng điện I1I2 đặt cách nhau một khoảng r trong không khí. Trên mỗi đơn vị dài của mỗi dây chịu tác dụng của lực từ có độ lớn là

Xem đáp án » 09/09/2020 12,694

Câu 7:

Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng, dài. Tại điểm A cách dây 10cm cảm ứng từ do dòng điện gây ra có độ lớn 2.105T. Cường độ dòng điện chạy trên dây là

Xem đáp án » 09/09/2020 8,280

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK