Câu hỏi:

14/09/2020 2,010

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

I like watching football matches, but I am not very good ___ playing football.

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Kiểm tra- unit 8 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

to be good at: giỏi về cái gì

=> I like watching football matches, but I am not very good at playing football.

Tạm dịch: Tôi thích xem các trận bóng đá, nhưng tôi không giỏi chơi bóng đá lắm.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Team sports are sometimes called ___ sports.

Xem đáp án » 14/09/2020 3,994

Câu 2:

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

The food was delicious, but most things didn’t cheap.

Xem đáp án » 15/09/2020 3,949

Câu 3:

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

There was many people standing on the street.

Xem đáp án » 15/09/2020 3,802

Câu 4:

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

Did your uncle took you to watch the football match last week?

Xem đáp án » 15/09/2020 2,982

Câu 5:

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

I ate noodles for dinner but I wasn’t eat anything for lunch.

Xem đáp án » 15/09/2020 1,988

Câu 6:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

When you go to the zoo, don’t _______ the animals.

Xem đáp án » 14/09/2020 1,915

Bình luận


Bình luận