Câu hỏi:

15/09/2020 2,958

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

Did your uncle took you to watch the football match last week?

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Kiểm tra- unit 8 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Câu trên là câu nghi vấn ở thì quá khứ đơn nên động từ chia ở dạng nguyên thể => câu trên sai ở took

took => take

=> Did your uncle take you to watch the football match last week?

Tạm dịch: Có phải chú của bạn đưa bạn đi xem trận bóng đá tuần trước?

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Team sports are sometimes called ___ sports.

Xem đáp án » 14/09/2020 3,971

Câu 2:

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

The food was delicious, but most things didn’t cheap.

Xem đáp án » 15/09/2020 3,905

Câu 3:

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

There was many people standing on the street.

Xem đáp án » 15/09/2020 3,787

Câu 4:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

I like watching football matches, but I am not very good ___ playing football.

Xem đáp án » 14/09/2020 2,002

Câu 5:

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

I ate noodles for dinner but I wasn’t eat anything for lunch.

Xem đáp án » 15/09/2020 1,969

Câu 6:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

When you go to the zoo, don’t _______ the animals.

Xem đáp án » 14/09/2020 1,910

Bình luận


Bình luận