Câu hỏi:

15/09/2020 4,012

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

The food was delicious, but most things didn’t cheap.

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Kiểm tra- unit 8 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

cheap là tính từ nên ta phải dùng động từ to be ở trước đó nên câu trên sai ở didn’t

didn’t => wasn’t

=> The food was delicious, but most things wasn’t cheap.

Tạm dịch: Thức ăn rất ngon, nhưng hầu hết mọi thứ đều không rẻ.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Team sports are sometimes called ___ sports.

Xem đáp án » 14/09/2020 4,019

Câu 2:

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

There was many people standing on the street.

Xem đáp án » 15/09/2020 3,834

Câu 3:

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

Did your uncle took you to watch the football match last week?

Xem đáp án » 15/09/2020 3,013

Câu 4:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

I like watching football matches, but I am not very good ___ playing football.

Xem đáp án » 14/09/2020 2,019

Câu 5:

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

I ate noodles for dinner but I wasn’t eat anything for lunch.

Xem đáp án » 15/09/2020 2,012

Câu 6:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

When you go to the zoo, don’t _______ the animals.

Xem đáp án » 14/09/2020 1,935

Bình luận


Bình luận