Kiểm tra- unit 8

  • 1245 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

square /skweə(r)/

badminton /ˈbædmɪntən/

grandfather /ˈɡrænfɑːðə(r)/

match /mætʃ/

Câu A âm –a phát âm là /eə/, còn lại phát âm là /æ/

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

idea /aɪˈdɪə/

reason /ˈriːzn/

feature /ˈfiːtʃə(r)/

teacher /ˈtiːtʃə(r)/

Câu A âm –ea phát âm là /ɪə/, còn lại phát âm là /i:/

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

easy /ˈiːzi/

please /pliːz/

weak /wiːk/

pear /peə(r)/

Câu D âm –ea phát âm là /eə/, còn lại phát âm là /i:/

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

goggles /ˈɡɒɡlz/

sport /spɔːt/

stop /stɒp/

not /nɒt/

Câu B âm –o phát âm là /ɔ/, còn lại phát âm là /ɒ/

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

match /mætʃ/

machine /məˈʃiːn/

champion /ˈtʃæmpiən/

chess /tʃes/

Câu B âm –ch phát âm là /ʃ/, còn lại phát âm là /tʃ/

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận