Câu hỏi:

21/09/2020 194

Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng; alen trội là trội hoàn toàn, có hoán vị ở cả hai giới với tần số 20%. Ở đời con của phép lai  ABabDd × AbaBdd; loại kiểu hình có 2 tính trạng trội và một tính trạng lặn chiếm tỉ lệ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A-B- = 0,5 + aabb = 0,5 + 0,4×0,1 = 0,54;

A-bb = aaB- = 0,25 - aabb = 0,21

D- = 0,5; dd = 0, 5

Kiểu hình có 2 tính trạng trội và một tính trạng lặn chiếm tỉ lệ: 0,54×0,5+2×0,21×0,5=48%

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoán vị gen xảy ra trong giảm phân là do:

Xem đáp án » 21/09/2020 5,070

Câu 2:

Hiện tượng hoán vị gen có ý nghĩa:

Xem đáp án » 21/09/2020 4,572

Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng về hoán vị gen

Xem đáp án » 21/09/2020 3,985

Câu 4:

Một cơ thể có kiểu gen ADadBb  khi giảm phân có trao đổi chéo xảy ra có thể cho tối đa mấy loại giao tử?

Xem đáp án » 21/09/2020 2,807

Câu 5:

Sau khi lai ruồi giấm thuần chủng thân xám cánh dài với thân đen cánh cụt được F1 thì Morgan đã thí nghiệm tiếp thế nào để phát hiện hoán vị gen ?

Xem đáp án » 21/09/2020 2,409

Câu 6:

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của tần số hoán vị gen? 

Xem đáp án » 21/09/2020 2,344

Câu 7:

Nhận định nào dưới đây về tần số hoán vị gen không đúng? 

Xem đáp án » 21/09/2020 2,194

Bình luận


Bình luận